pricao-dok-su-ga-gasulili

ČOVJEK KOJI JE PRIČAO I POSLIJE SVOJE SMRTI ZA VRIJEME GASULJENJA

Spomenuo je El-Hafiz ez-Zehebi u svojoj knjizi ”Sijeru e’alami-n-nubela” Dalje navodi Ez-Zehebi: “Pričao nam je Er-Rabi’, brat Rib’ijja, sljedeće: “Bili smo nas četvorica braće. Od nas se najviše isticao Rib’ijj ibn Hiraš, postio je više od nas u vrelim danima i klanjao je nafilu više od nas. Kad je preselio počeli smo da ga opremamo kao što se oprema svaki mrtvac. Umotali smo ga u ćefine kad odjednom se desi sljedeće, rukom je skinuo sa svog lica ćefin i rekao nam: ”Esselamu alejkum”. Odgovorili smo: “We alejkumu sselam, o brate Isaov (alejhi selam). Zar nakon smrti pričas?” Nastavio je dalje: ”Sreo sam mog Gospodara i nije bio srdit. Obradovao me je nagradama koje me čekaju (udobnost, lijepa opskrba i odjeća od tanke i teške zelene svile). Opremite me i klanjajte mi dženazu brzo, jer me zaista čeka Ebu-l-Kasim, Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem.”

Dalje navodi Ezzehebi: “Jedan ravija iz lanca prenosioca ovog događaja spomenuo je da je Aiša, radijallahu ‘anha, rekla: “Čula sam Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, da je rekao: ” Jedan čovjek iz mog umeta će progovoriti nakon svoje smrti.” (bilježi Ebu Nuajm u knjizi ‘El-hilje’).

Rib’ijj je umro 100. hidžretske godine.

Također, zabilježio je i Abu Hamid el-Gazali u svojoj knjizi ‘El-ihja’ sljedeće: ”Kada je umro Rib’ijj, svukao je sa glave odjeću (kefin), sjeo i rekao: “Sreo sam svog Gospodara i dobro me je dočekao. Nije bio srdit. Vjerujte da sam zatekao da je mnogo lakše nego što vi mislite, pa nemojte gubiti nadu. Zaista, Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem, i njegovi ashabi me čekaju da im se pridružim.” Potom je legao i ponovo preselio (umro). Nakon toga smo ga ponijeli, a potom i ukopali.

Allah mu se smilovao.

Autor: Šejh hafiz Imad el-Misri