138-620x330

Da li je pronađena Nuhova, a.s., lađa?

Pitanje
Čuo sam za vijest da je Nuhova, a.s., lađa pronađana prije nekoliko godina, što je samo potvrdilo ono sa čim je došao Kur’an, a protuslovilo Biblijskoj verziji priče o Nuhu, a.s. Da li je ovo tačno?
Odgovor
Hvala Allahu, dž.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: ´Luđak!´- i Nuh je onemogućen bio. I on je Gospodara svoga zamolio: ´Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!´ I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila, i učinila da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastale kako je određeno bilo, a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj koja je plovila pod brigom Našom, – nagrada je to bila za onoga koji je odbačen bio. I Mi to ostavismo kao pouku, – pa ima li ikoga ko bi pouku primio? I kakve su bile kazne Moje i opomene Moje!” (El-Kamer, 9-16)
Ibn-Kesir tumačeći ajet :”I Mi to ostavismo kao pouku, – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?” kaže slijedeće: ”Sam čin potopa je ostavljen kao pouka. Drugi su mišljenja da je lađa ta koja je ostala kao opomena i znak onima koji su došli nakon Nuhovog, a.s., naroda kako bi iz toga izvukli pouku i prestali utjerivati poslanike u laž. Katade, r.a., kaže: ”Allah, dž.š., je sačuvao lađu u mjestu Bakurda (mjesto u današnjem Iraku) kao znak i pouku, tako da su je imali priliku vidjeti neki od prvih muslimana od ummeta Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Koliko je samo lađi koje su nakon nje sagrađene, a koje su davno prahom postale!” Izgleda da je ovdje više riječ o kategoriji lađa, a ne o određenoj lađi, što se može zaključiti na osnovu drugih ajeta:
“Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze.” (Ja sin, 41-42)
“Mi smo vas, kad je voda preplavila sve, u lađi nosili da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.” (El-Hakka, 11-12) Zbog toga je i rečeno ovdje: ”…pa ima li ikoga ko bi pouku primio?”
Tumačeći ajet: ”I Mi to ostavismo kao pouku…” Ibn-Kesir navodi tri mišljenja o pitanju predmeta pouke:
Značenje ajeta je: I Mi ostavismo ovu pripovijest kao pouku onima koji budu došli nakon njih.
Značenje ajeta je: I Mi ostavismo Nuhovu, a.s., lađu kako bi je vidjeli narodi koji će doći poslije njega i kako bi uzeli pouku iz spašavanja vjernika i uništavanja nevjernika.
Njegovo značenje je: I Mi ostavismo lađe na Zemlji i podučismo čovjeka kako da ih gradi, ne bi li uzeo pouku iz te blagodati prema njemu i iz činjenice kako je Allah, dž.š., sačuvao Nuove, a.s., potomke nakon potopa u jednoj takvoj lađi čija gradnja nije ostala tajna za njih.
Bez obzira koje od ovih mišljenja bilo najispravnije, moramo konstatirati da otkriće Nuhove, a.s., lađe ne dolazi u koliziju ni s vjerom ni sa zdravim razumom, pošto nema smetnje da se dio čovječanstva upozna s njom nakon Nuha, a.s., kako bi im ona bila znak i pouka. Ali ovdje ostaje problem naučnog dokazivanja i identificiranja lađe koja se pronađe da li je zaista u pitanju Nuhova, a.s., lađa? Neće se povjerovati svakoj osobi koja pronađe stari brod i tvrdi da se radi o Nuhovoj, a.s., lađi. Allah, dž. š., najbolje zna.
Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid – 78 str.