120-500x330

Hadis o prvoj trojici kojima će biti potpaljena vatra na Sudnjem danu

Ibn-Džerir je zabilježio sa svojim spojenim senedom od šefijja b. Matija, a on od Ebu-Hurejrea da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah će Uzvišeni, uistinu, kada bude Sudnji dan, sići da sudi među njima. Svi narodi će klečati.
Prvi koji će biti pozvan jeste čovjek koji je naučio Kur’an i čovjek koji je poginuo na Allahovom putu i bogataš.
Potom će Allah Uzvišeni reći učaču: ‘Zar te nisam podučio onome što sam objavio Svome Poslaniku?’ ‘Da, moj Gospodaru,’ odgovorit će. ‘Pa šta si uradio od onoga što si naučio,’ reći će. ‘Klanjao sam noću i danju,’ odgovorit će. Allah će reći: ‘Slagao si.’ I meleki će mu reći: ‘Slagao si.’ Allah Uzvišeni će mu reći: ‘Htio si da se kaže da je taj i taj učač,i to je rečeno.’
Doći će bogataš pa će mu Allah reći: ‘Zar ti nisam obilje dao tako da te nisam ostavio da budeš potreban bilo kome?’ ‘Da, Gospodaru,’ odgovorit će. ‘Pa šta si uradio s onim što sam ti dao,’ upitat će. ‘Održavao sam rodbinske veze i davao sadaku,’ reći će. Allah će mu tada reći: ‘Slagao si.’ I meleki će mu reći: ‘Slagao si.’ Allah će mu reći: ‘Ne, nego si htio da se kaže kako je taj i taj plemenit i darežljiv i to je rečeno.’
Doći će onaj koji je poginuo na Allahovom putu pa će biti upitan: ‘Zašto si poginuo?’ ‘Naređen mi je džihad na Tvome putu, pa sam se borio dok nisam poginuo.’ Tada će mu Allah reći: ‘Slagao si.’ I meleki će mu reći:’Slagao si.’ Allah će mu reći: ‘Nego si htio da se kaže kako je taj i taj hrabar i to je rečeno.’
Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udario (rukom) po mom koljenu i rekao: ‘Ebu-Hurejre, ta trojica su prva Alalhova stvorenja kojima će biti potpaljena vatra na Kijametskom danu.”
(Zabilježio ga je Muslim, br. 1905, El-Imare, Babu men katele lir-rijai ves-sum’ati istehakkan-nare. Tirmizi, br. 2383 u Ez-Zuhd, Babu ma džae fir-rijai ves-sum’ati. Nesai, 6/23, 24, El-Džihad, Babu men katele lijukalu fulanun džeri. Ahmed u Musnedu, 2/352)