1

Koje je pravo gosta u islamu? Da li je ugostiti gosta i primiti ga na konak obavezna dužnost?

Pitanje: Koje je pravo gosta u islamu? Da li je ugostiti gosta i primiti ga na konak obavezna dužnost?

Odgovor: Gostoprimstvo je odraz lijepog ahlaka, sunnet Ibrahima, alejhis-selam, i svih poslanika i dobro djelo na koje je islam podstakao. Pravo gosta jeste da bude ugošćen jedan dan i noć, a ako produži boravak duže od toga, domaćin treba da mu ukaže gostoprimstvo još dva dana. Ako se, pak, boravak produži nakon tri dana, u tom slučaju ukazivanje gostoprimstva smatra se sadakom. Gost ne treba oduljiti boravak tako da domaćin osjeti neugodnost i opterećenje. O pravu koje gost ima kod svog domaćina, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govori u većem broju hadisa, od kojih su sljedeći: “Gosta primiti na konak obaveza je svakog muslimana, pa kome gost osvane u dvorištu, postao je njegov dužnik, ako hoće, uzet će svoj dug, a ako hoće, ostavit će.” (Ahmed, br. 17211, Ebu Davud, br. 3750, Ibn Madža, br. 3677, i drugi, hadis je sahih)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka lijepo ugosti gosta!” Neko upita: “A kako se gost lijepo ugosti?”, a Poslanik reče: “Tri dana, a šta bude više od toga, to je sadaka!” (Bilježe Bezzar, br. 9749, i Ebu Ja‘la, br. 6218. Husejn Esed rekao je: “Sened je vjerodostojan.”)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ukaže počast svome komšiji! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka svom gostu ukaže počast dajući mu njegovu nagradu!” “A šta je njegova nagrada, Allahov Poslaniče?”, upitaše prisutni, a Poslanik reče: “Dan i noć! Gostoprimstvo traje tri dana, a sve nakon toga je sadaka.” (Buhari, br. 6019, i Muslim, br. 48) U predaji koju bilježi Muslim, br. 48, još se navodi: “…i muslimanu nije dozvoljeno da ostane kod svog brata tako dugo da ga na grijeh navede!” “Allahov Poslaniče, a kako će ga na grijeh navesti?”, upitaše ashabi, a Poslanik reče: “Boravi kod njega, a on nema čime da ga ugosti!

U komentaru ovog hadisa, Ibn Esir je rekao: “Prvi dan će se potruditi da mu ponudi koliko je u mogućnosti dobrog i lijepog. Drugi i treći dan ponudit će mu ono što ima pri ruci i neće nuditi više od svog običaja. Nakon toga ponudit će mu opskrbu dovoljnu za putovanje u trajanju od jednog dana i noći.” (En-Nihaje, 1/837)

Učenjaci hanbelijskog mezheba smatraju da je prihvatiti gosta jedan dan i noć vadžib, a upotpuniti tri dana je sunnet. Ostala tri mezheba, kao i neke hanbelije, stanovišta su da je prihvatanje gosta sunnet, a gostoprimstvo traje tri dana. (El-Mevsuatul-kuvejtije, 28/316) Imam Nevevi, rahimehullah, mišljenje da je gostoprimstvo sunnet pripisuje izrazitoj većini učenjaka. (Komentar Muslimovog Sahiha, 1/128)

Argument za prvo mišljenje jesu poslaničke naredbe u navedenim predajama, kao i hadisi u kojima Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, dozvoljava gostu da, ukoliko mu bude uskraćeno gostoprimstvo, bez dozvole domaćina uzme svoje pravo.

Drugo mišljenje crpi svoje argumente iz riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Neka svom gostu ukaže počast dajući mu njegovu nagradu!”, jer ukazati počast i dati nagradu postaje proizvoljno.

Učenjaci malikijskog i hanbelijskog mezheba ističu da se obaveza odnosi isključivo na nenaseljena mjesta, a ne na urbane zone, odnosno na stanje kada bi gost, u slučaju da mu se ne pruži gostoprimstvo, bio izložen opasnosti i neugodnosti. U tom slučaju, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio je gostu da, bez dozvole, uzme svoje pravo na gostoprimstvo kod svog domaćina, a u slučaju da mu ga domaćin  uskrati, rekao je: “Ako odsjednete kod nekog naroda pa vam ponude gostoprimstvo kakvo priliči, prihvatite, a ako to ne učine, uzmite od njih pravo gosta koje trebaju pružiti!” (Buhari, br. 2461, i Muslim, br. 1727) Malikijski učenjak Sahnun kaže: “Primiti gosta dužnost je stanovnicima sela, a kada musafir doputuje u grad, naći će smještaj.” (El-Mevsuatul-kuvejtije, 28/317) Hanbelijski učenjak Behuti kaže: “Primiti gosta u gradovima nije obaveza, jer u njima postoje pijace i džamije, te gost uz to nije u potrebi za gostoprimstvom, za razliku od sela, u njima su mjesta kupovine i prodaje udaljena, pa je stoga dužnost prihvatiti putnika prolaznika.” (Kešaful-kina, 6/202) Dakle, primiti gosta i ukazati mu počast pohvalno je u svakom slučaju, a pohvala prelazi u obavezu ako je gost u stvarnoj potrebi.

Odgovorio: Dr. Hakija Kanurić

minber.ba