jewme-jequmu-l-hisab-33

KOJEM ČOVJEKU ĆE SE PRVO SUDITI NA SUDNJEM DANU, I KO ĆE BITI NAJŽEŠĆE KAŽNJEN TOGA DANA?

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je čuo od Resulullaha s.a.v.s. kako je rekao: “Prvi od ljudi kojem će biti presuđeno na Sudnjem danu je čovjek koji je pao na Božijem putu. Pozvače se i biti upoznat sa blagodatima koje su mu date i on će ih prepoznati. Pa će biti upitan: “Šta si sa njima uradio?” A on će odgovoriti: “Ubijao sam u ime Tebe sve dok nisam poginuo.” Pa će mu biti receno: “Nije istina, nego si ubijao da bi za tebe govorili da si junak.” Pa će biti naređeno da ga vuku na njegovom licu sve dok ne bude bačen u vatru. A onda će biti doveden čovjek koji se bavio naukom, druge poučavao i učio Kur’an i biče upoznat sa blagodatima koje su mu date i prepoznače ih. Pa će biti upitan: “Šta si sa njima uradio?” A on će odgovoriti: “Bavio sam se naukom, podučavao i učio Kur’an u Tvoje ime.” A On ce mu reči: “Slagao si, izučavao si nauku da bi ti se kazalo da si alim, a učio si Kur’an da bi ti se reklo da si karia (učać), pa će se narediti da ga vuku na njegovom licu sve dok ne bude bačen u vatru. Zatim će biti doveden čovjek kojem je data vlast i sve vrste dunjalučkih bogatstava, pa će biti upoznat sa blagodatima koje su mu date i on će ih prepoznati. Pa će biti upitan: “Šta si sa njima uradio?” Nisam prestajao dijeliti imetak na tvome putu, a dijelio sam samo u Tvoje ime.” A On će kazati: “Lažeš, činio si to da bi ljudi kazali kako si darežljiv. Pa će biti naređeno da bude vučen na svome licu sve dok ne bude bačen u vatru.” (hadis prenosi Muslim189)
Najžešče će toga Dana biti kažnjeni oni koji su slikali likove

52 – Prenosi se od Aiše, majke vjernika, r.a. kako je rekla: “Ušao mi je Resulullah s.a.v.s. u kuču, a u kuči je bila šarena zavjesa oslikana likovima, pa kad ju je vidio zacrvenio se u licu, strgnuo je i pocijepao. A Aiša je nastavila: “A potom je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Najžešče će na Sudnjem danu biti kažnjeni ljudi koji slikaju ovakve likove.” (Muttefekun alejhi)

53 – Prenosi se od Abdillaha bin Omera r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao:
“Zaista će oni koji slikaju likove biti kažnjeni na Sudnjem danu i biče im rečeno: “Oživite ono što ste stvorili.” (Muttefekun alejhi)

54 – Prenosi se od Ibn Abasa r.a. da je rekao: “Čuo sam Resulullah s.a.v.s. kako je rekao: “Ko god bude slikao likove on će u vatru, i svakoj slici biče data duša koja će ga kažnjavati u džehennemu.” (hadis prenosi Muslim)

O, sine Ademov bio sam bolestan a nisi me obilazio:

55 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Zaista će Allah dž.š. na Sudnjem danu reči: “O, sine Ademov, bio sam bolestan, a nisi me obilazio, a on će reči: “O Gospodaru, kako ću te običi a ti si Gospodar svjetova?” A On će reči: “Zar nisi znao da je neki moj rob bolestan pa ga nisi obilazio. A da si ga obilazio, našao bi Me kod njega. O, sine Ademov, trašio sam hranu od tebe, pa me nisi nahranio.” A on će odgovoriti: “O, Gospodaru, kako ću te nahraniti a Ti si Gospodar svjetova?” Pa će mu biti rečeno: “Zar nije moj rob tražio od tebe hranu, a ti ga nisi nahranio? A da si ga nahranio našao bi to kod Mene. O, sine Ademov, tražio sam da me napojiš a ti Me nisi napojio.” A on će reči: “O, moj Gospodaru, kako ću tebe napojiti kad si Ti Gospodar svjetova?” A On će kazati: “Moj rob je tražio da ga napojiš, a ti ga nisi napojio. A da si ga napojio našao bi to kod Mene.” (hadis prenosi Muslim)
Oni koji su okusili vatru i oni koji su okusili džennet:

56 – Prenosi se od Enes bin Malika da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Najbogatiji čovjek na Zemlji kad bude bačen u vatru reči će mu se: “O, sine Ademov, da li si ikad vidio blagodati i u njima uživao?” A on će odgovoriti: “Nisam Gospodaru, tako mi Allaha.” A biče doveden siromašak i uveden u džennet, pa će biti upitan: “O, sine Ademov, da li si ikad vidio siromaštvo i da li si ga ikada okusio?” A on će odgovoriti: “Niti sam ga vidio, niti sam ga ikada okusio.” (hadis prenosi Muslim)

57 – Prenosi se od Enesa bin Malika r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Biče doveden dženetlija pa će biti upitan: “O, sine Ademov, kakvu si tamo kuču zatekao?” A on će odgovoriti:” Gospodaru moj, najbolju kakva se može zamisliti.” Pa će mu On reči: “Zatraži nešto, poželi nešto.” A on će kazati: “Ne tražim ništa osim da me vratiš na dunjaluk pa da na Tvome putu budem deset puta ubijen.”, jer je vidio kakva je nagrada za šehadet. Pa će biti doveden stanovnik dzehennema i biti upitan: “O, sine Ademov, kakvu si tamo kucu zatekao?” A on će odgovoriti: “Gospodaru moj, najgoru koja se može zamisliti.” Pa će mu Allah dž.š. reči: “Bi li dao zlata u mjeri Zemlje da se izbavis iz vatre?” A on će reči: “Bih moj Gospodaru.” A Allah dž.š. će mu reči: “Lažeš, tražio sam od tebe da učiniš manje i lakše, pa nisi htio.” I biče bačen u vatru.” (hadis prenosi Ahmed a El Bani ga smatra sahihom)

Kratkoča Sudnjeg dana za vjernike:

58 – Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao:
“Za vjernike će Sudnji dan trajati onoliko koliko je od podne do ikindije.” (hadis prenosi Hakim, a El Bani ga smatra sahihom)

Prikaz polaganja računa onoga kome Allah dž.š. htjedne oprostiti bez obzira na njegova loša djela:

Uzvišeni Allah kaže: “Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge ravnim smatraju, a oprostiče kome hoče ono što je manje od toga.” (En Nisa, 116)

59 – Prenosi se od Abdillaha bin Omera bin Asa r.a. da je rekao: “Čuo sam Resulullah s.a.v.s. kako je rekao: “Zaista će Allah na Sudnjem danu čovjeka iz moga ummeta odvojtiti od ostalih ljudi, predočiće mu devedeset devet sidžila, a svaki će biti dug dokle pogled dopire, pa će ga upitati: “Da li poričeš išta od ovoga? Da li ti je kod zapisivanja učinjen kakav zulum?” A on će reči: “Nije, Gospodaru.” A onda će ga upitati: “Imaš li kakvo opravdanje?” A on će odgovoriti: “Nemam, Gospodaru.” A Allah će mu reči: “Ti, zaista kod Nas imaš dobro i neće ti danas biti učinjeno nažao.”, pa će mu biti predočena bitaka (kartica) na kojoj će stajati: “Ešhedu en la ilahe illAllah we ešhedu enne Muhemmeden abduhu we rasuluhu.” I biče mu rečeno: “Uzmi ovu karticu pa se izmjeri.”, a on će upitati: “Gospodaru, šta je ova bitaka naspram ovih sidžila?” A On će reči: “Zaista, tebi neće biti učinjena nepravda.” Pa je nastavio prenosilac: “Stavljeni su sidžili u jedan, a bitaka u drugi tas vage, pa bitak prevagnula, jer Allahovo ime ništa ne može prevagnuti.” (hadis prenosi Ahmed i Tirmizi i Hakim i kaže da mu je sened sahih po Muslimovim šartovima, a s tim su se složili Ez Zehebi i El Bani)

Naređivanje da svaki narod slijedi ono što je obožavao, padanje kjafira u vatru, nepodnošljivo stanje, mijenjanje položaja i prelazak preko Sirat čuprije, šefa’at Resulullaha s.a.v.s., vjerovjesnika, meleka, alejhimusselam, vjernika i praštanje Najmilostivijeg:

Zatim će pozvati Pozivač: “Neka svaki narod slijedi one koje je obožavao. Oni će to čuti, pokoriče se i popadati u džehennem, i ostače samo oni koji su Allaha obožavali, bilo da su činili dobro ili griješili. Pa će im doči Allah dž.š. u liku drugačijem od onoga u kom su ga prvi put upznali, i reči će im: “Ja sam vaš Gospodar, a oni će na to reči: “Utječemo se Allahu od tebe. Kad nam dođe naš Gospodar, mi ćemo ga prepoznati.” A oni će reči: “Ima, es sak (potkoljenica).” Potom će Milostivi otkriti svoju potkoljenicu, pa će mu svi vjernici učiniti sedždu, a munafici, dvoličnjaci će u tome biti onemogučeni. Zatim ce vjernici podignuti glave i vidjeti da je Allah dž.š. ponovo uzeo svoj pravi lik. I kazače im Allah dž.š.: ” Ja sam vaš pravi Gospodar.” A oni će to potvrditi: “Zaista si Ti naš Gospodar. Tada će biti postavljena Sirat čuprija preko džehennema i ljudi će preko nje prelaziti do dženneta. A ona je tanja od dlake i oštrija od sablje. Ljudi će preko nje prelaziti shodno svojim djelima. Neki vjernici će preči dok trepneš okom, drugi brzinom munje, treći brzinom vjetra, neki brzinom trkačeg konja, a neki trčeći. A na čupriji će biti zakrivljene kuke, neki će se od njih spasiti, neki će biti zagrebani, a neki će od njih zbog svojih djela stradati. A kada Allah dž.š. završi sa obračunom između ljudi i dozvoliče šefa’atdžijama da izvedu iz vatre vjernike koje su njihova djela bacila u vatru, oni će ih izvesti mrtve i ugljenisane pa će ih baciti u rijeku života na vratima dženneta. Onda će oni izrasti kao sjemenka i izači će sjajni poput bisera pa će ih onda Allah dž.š. uvesti u džennet.

Hadis o Sirat čupriji:

60 – Prenosi se od Ebi Seida El Hudrija r.a. kako je rekao: “Upitali su ashabi: “O, Božji poslaniče, hočemo li vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu?” A on je odgovorio: “Da li vam nešto smeta da vidite sunce ili mjesec kad je vedro?” A mi smo kazali: “Ne smeta.” A on je rekao: “Onda vam neće ništa zasmetati da vidite svoga Gospodara toga Dana onako kako vidite ovo dvoje.” Zatim je dodao: “Pa će pozvati Pozivač: “Neka svaki narod krene za onima koje je obožavao.” I krenuče sljedbenici križa za svojim križem, sljedbenici kumira za svojim kumirima, a sljedbenici drugih božanstava za svojim božanstvima, sve dok ne ostanu samo oni koji su obožavali Allaha dž.š., bilo da su činili dobra djela ili griješili i preostale ehli kitabije. Zatim će se primaknuti džehennem kao da je opsjena i reči će se Židovima: “Šta ste vi obožavali?” A oni će odgovoriti: “Obožavali smo Uzejra, sina Allahovog.” Pa će im se reči: “Lažete! Allah nije imao ni druge ni djeteta, a šta bi ste vi željeli?” A oni će kazati: “Željeli bi smo da nas napojiš.” Pa će im se reči: “Pijte”, i popadače u džehennem. Zatim će biti rečeno krščanima: “Šta ste vi obožavali?” A oni će reči: “Obožavali smo Mesiha, Allahovog sina.” Pa će im se reči: “Lažete! Allah nije imao ni druge ni djeteta, a šta bi ste vi željeli?” A oni će kazati: “Želimo da nas napojiš.” Pa će im se reči: “Pijte” i oni će popadati u džehennem sve dok ne ostanu samo oni koji su Allaha dž.š. obožavali, bilo da su dobro činili ili griješili, pa će im se reči: “Šta je vas zadržalo, a svi drugi su otišli.” A oni će odgovoriti: “Mi smo se od njih razdvojili jer želimo danas vidjeti svoga Gospodara. Čuli smo onoga koji poziva kad je rekao: “Neka svaki narod ide za onim koga je obožavao.”, i mi čekamo svoga Gospodara.” Pa je nastavio: “Doči će im Allah u liku različitiom od onoga kako su ga privi put vidjeli i reči će im: “Ja sam vaš Gospodar.” A oni će reči: “Ti si naš Gospodar.” – u Buharinoj predaji – a ostali će reči: ” Ovo je naše mjesto i ovdje ćemo ostati dok nam ne dođe naš Gospodar, a kad nam On dođe, mi ćemo ga prepoznati.” Tada će im doči Allah dž.š. u liku njima več poznatom i neće niko sa njim pričati osim vjerovjesnika pa će reči: “Postoji li između vas i Njega neki znak po kojem će te ga poznati?” A oni će reči: “Ima es sak (potkoljenica) i On će pokazati svoj znak i pašče mu na sedždu svaki vjernik a ostače samo oni koji su sedždu činili samo da bi ih drugi vidjeli i čuli. Oni će pokušati učiniti sedždu ali neće moči jer će se cijela kičma pretvoriti u jedan pršljen i neće dati leđima da se poviju. Zatim će se postaviti čuprija preko džehennema, a mi smo pitali: “O, Božji poslaniče, a kakva je ta čuprija?” A on je odgovorio: “Klizava i jako skliska na njoj su kuke i civije i bodlje spljoštene i kuke od trnja povijenog. To drvo raste u Nedždu i kažu da se zove Sa’dan. Vjernik će preko čuprije preči dok okom trepneš, ili kao munja ili kao vjetar, ili kao trkači konj trčeći. Jedan će se spasiti, drugi će biti zagreban, ali će se izvuči, a treći će pasti u džehennemsku vatru, sve dok zadnji ne prođe vukuči se, što se vas tiče, vi ćete toga Dana žarko preklinjati mene da vam se da pravo koje kao vjernici imate kod svoga Gospodara. Pa kad budu vidjeli da su se spasili, a njihova brača nisu, povikaće: “Gospodaru naš, a naša brača, pa oni su se klanjali sa nama, postili sa nama i učestvovali u aktivnostima zajedno sa nama.” A Allah Uzvišeni će reči: “Idite, pa kod koga nađete imana težine dinara izvadite ga.” I Allah će zabranti vatri njihova lica. I doči će spašeni od vatre i vidjeti da su neki u vatri do članaka, neki do potkoljenica, pa će izvaditi one koje su poznali i vratiče se. A on će reči: “Idite i izvedite iz vatre svakog kod koga nađete imana koliko pola dinara.” Pa će izvaditi one koje poznaju, i vratiče se. A On će im reči: ” Idite ponovo pa kod koga nađete imana koliko trun izvedite ga.” Oni će izvesti onoga koga budu poznavali.” Pa je rekao Ebi Seid: “Ako mi ne vjerujete pročitajte: “Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo On će umnogostručiti.”, posredovače vjerovjesnici, meleki vjernici, pa će onda Allah dž.š. reči: “Ostao je još samo moj šefa’at i zagrebače šakom u vatru i izvaditi narode izgorjele pa će ih baciti u rijeku na vratima dženneta, za koju kažu da je voda života. I oni će izrastati na riječnim stranama kao što izrasta sjemenka iz mulja koju ste imali prilike vidjeti da raste na stijeni ili na stablu drveta, pa je ona koja je rasla u hladu blijeda, a ona koja je rasla na suncu je zelena. I izačiće iz rijeke blistavi kao biseri imače na vratu biljeg. Uči će u džennet pa će im stanovnici dženneta reči: “Ovo su oni koje je Milostivi iz vatre oslobodio, pa ih uveo u džennet iako nisu imali dobrih djela i ništa dobrog nisu pripremili.” Pa će im se reči: “Sve što vidite pripada vama i još toliko.” (Muttefekun alejhi)

allahova-milost