images

Poslanikovi, a.s. savjeti – Ustajanje u noći i buđenje u sabah

1. Prenosi se od Mesruka r.a. da je rekao: »Upitao sam Aišu r.a.: ‘Koje djelo je bilo najdraže Allahovom Poslaniku s.a.v.s.’? Rekla je: ‘Ono na kojemu se istraje’. Pitao sam: »Kada je ustajao u noći?« Rekla je: »Ustajao je kad bi čuo kukurikanje pijetla«. (Buhari, Muslim)
2. Od Aiše na. se prenosi da je Allahov Poslanik s.av.s. spavao prvi dio noći, a drugi provodio u ibadetu. (Buhari, Muslim)
3. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Čuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kad kaže: ‘Najbolji namaz poslije farza je namaz u sredini noći’.« (Ahmed)
4. Prenosi se od Umame r.a da je rekao: »Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Na vama je ustajanje u noći! To je bila praksa pobožnih i prije vas. To vas približava vašem Gospodaru, to briše nevaljalštinu i prepreka je grijesima’.« (Tirmizi)
5. Prenosi se od Ebu Seida i Ebu Hurejre r. a. da su rekli: Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Ako čovjek probudi svoju ženu u noći pa klanjanju dva rekjata zajedno, upisani su među muškarce i žene koji se sjećaju Allaha’.« (Ebu Davud)
6. Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: »Allahov Poslanik, s.av.s. je rekao: ‘Kada neko od vas spava, šejtan mu u potiljku sveže tri stege a svaku stegu zatvori riječima: Pred tobom je duga noć, pa spavaj!’ Kada se čovjek probudi i spomene Allaha, prva se stega, odveže. Kada se abdesti, druga se stega odveže, a kada obavi namaz, odveže se treća stega i tako čovjek počinje svoj dan odlučno i ugodnog duševnog raspoloženja: inače svoje će jutro početi lošeg duševnog raspoloženja i tromo’.« (Buhari, Muslim)
7. Prenosi se od Huzejfe na daje rekao: »Kada bi se Vjerovjesnik s.a.v.s. spremao za spavanje, stavljao bi ruku pod obraz i izgovorio: ‘Allahumme bismike emūtu ve ahjā’, (O Allahu, u Tvoje ime umirem i živim) a kada bi ustajao, rekao bi: ‘El-hamdu lillahil-lezi ahjāna ba’de mā emātena ve ilejhin-nušūr’.« (Sva hvala pripada Allahu, koji nam je podario život nakon što nam je dao smrt i k Njemu je povratak.) (Buhari)
8. Prenosi se od Aiše, r.a. da je rekla: »Kada bi Vjerovjesnik s.a.v.s. ustajao u noći, svoj ibadet bi počinjao sa dva kraća rekjata«. (Muslim)
9. Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa da je on spavao u kući Allahova Poslanika s.a.v.s. pa je Allahov Poslanik s.a.v.s. ustao, oprao zube i abdestio izgovarajući:»Inne fi halkis-semavati vel-erdi vahtilafil-lejli ven-nehari leajatin liulil-elbab. Nastavio je učiti ajete iz ove sure sve dok je nije završio«. (»U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana zaista su znamenja zarazumomobdarena« (SuraAli Imran-190).) Onda je ustao i klanjao dva rekjata ostajući duže na kijamu, ruku’u i sedždi. Po završetku namaza duboko bi zaspao. Ovo je ponovio tri puta, štoje ukupno šest rekjata, svaki put ponovo čisteći zube, abdesteći i učeći ove ajete. Zatim je klanjao vitr od tri rekjata. Onda bi mujezin (muezzin) proučio ezan a on izlazeći na namaz govorio: »Allahumme-dž´al fi kalbi nūren ve fi lisāni nūren vedž-al fi sem´i nūren vedž-al fi besari nuren vedž-al min halfi nuren ve nim emāmi nūren vedž-al min fevki nūren ve min tahti nren.« Aliahumme e,atini nüren!»0 Allahu, osvijetli moje srce, moj jezik, moj sluh, moj vid. Osvijetli ono što je iza mene i ispred mene: osvijetli ono što je iznad i ono što je ispod mene. 0 Allahu, podari mi svjetlo«. (tj. obaspi me svojom svjetlošäu). (Muslim)
Priredio: Esmin Mehić