sejjidul-istigfar

SEJJIDUL ISTIFGAR – DOVA OPROSTA

ALLĀHUMME ENTE RABBĪ LĀ ILĀHE ILLĀ ENTE HALEKTENĪ VE ENE ‘ABDUKE ( žene reći: VE ENE EMETUKE) VE ENE ‘ALĀ ‘AHDIKE VE VA‘DIKE MESTETA‘TU, E‘ŪZU BIKE MIN ŠERRI MĀ SANA‘TU EBŪ-U LEKE BI NI‘METIKE ‘ALEJJE, VE EBŪ-U BIZENBĪ FAGFIRLĪ FE INNEHU LĀ JAGFIRU-Z-ZUNŪBE ILLĀ ENTE
Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, stvorio Si me, ja sam Ti rob, ja sam na ugovoru i obećanju datom Tebi koliko sam u mogućnosti. Utječem Ti se od zla koga sam učinio. Priznajem Tvoje blagodati meni date, a priznajem svoje grijehe, oprosti mi, jer sem Tebe niko grijehe ne može oprostiti.“ (Buharija)