1

Učite ove kratke dove za oslobođenje od dugova:

“Allahumme – kfini bi halalike ‘an haramike, ve agnini bi fadlike ‘ammen sivake”

PRIJEVOD: Allahu, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga i učini me bogatim

( neovisnim ) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe.

“Allahumme inni e’uzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni, ve-l-adžzi ve-l-keseli, ve-l-buhli ve-l-džubni, ve dal’ I-d-dejni ve galebeti-r-ridžali”

PRIJEVOD: Allahu, sklanjam Ti se pred brigama i tugom, pred nemoći i lijenošću, škrtosti i kukavičlukom, teretom duga i nasiljem ljudi.