1

Šta je Itikaf i koje je njegovo značenje

Itikaf znači boravak i ostajanje na nečemu, svejedno bilo to dobro ili loše. Svevišnji veli: “Kakvi su ovo kumiri kojima se dan i noć klanjate?” (El-Enbija, 52) Itikaf podrazumjeva stalni boravak u džamiji sa željom približavanju Allahu džellešanuhu.

Šerijatsko pravna utemeljenost itikafa

Konsenzusom islamskih učenjaka, utvrđeno je da je itikaf pravno utemeljen, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, deset dana svakog Ramazana  boravio u itikafu, a u godini u kojoj je preselio boravio je čak i dvadeset dana. (Bilježe ga Buharija, Ebu Davud i Ibn Madže) Također se prenosi da su njegovi ashabi boravili u itikafu, te njegove žene u doba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a i poslije njega. Međutim, i pored toga što se pomoću njega približavamo Allahu, ipak nema niti jedan vjerodostojan hadis koji govori o njegovoj vrijednosti. Ebu Davud veli: “Rekao sam   Ahmedu, Allah mu se smilovao: “Da li znaš išta o vrijednosti itikafa?”, a on odgovori: “Ništa, osim slabih predanja”, odgovori Ahmed.

Vrste itikafa
Itikaf se djeli na dvije vrste:
a) onaj koji je dobrovoljan(sunnet)
b) onaj koji je obavezan(vadžib)
Dobrovoljni itikaf jeste onaj putem kojeg se musliman približava Allahu, očekujući Njegovu nagradu i ugledajući se na Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To je itikaf u posljednjih deset  dana Ramazana, kao što smo spomenuli. Obavezni itikaf jeste onaj na koji se čovjek zavjetuje. Naprimjer da kaže: “Obavezujem se Allahu da ću boraviti u itikafu toliko i toliko”, ili da kaže: “Ako Allah izliječi mog bolesnika, boravit ću u itikafu toliko i toliko.”  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko se zavjetuje da će Allahu biti pokoran neka to ispoštuje!” (Bilježi Buharija u svome Sahihu)

Također se prenosi da je Omer, radijallahu anhu, rekao: “Allahov poslaniče, ja sam se zavjetovao da ću u Mesdžidu-l-haramu itikafiti jednu noć!”- “Ispoštuj zavjet!”, odgovori mu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com